ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Състезание "Енергия за бъдещето" за студенти

Забележка: Регламентът на конкурса може да бъде променян въз основа на указания от Министерството на образованието и науката във връзка с промени в епидемичната

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „ЕНЕРГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“ ЗА СТУДЕНТИ 2022 г.

„Електрохолд България“ ЕООД предоставя стипендии на студенти от технически университети, разположени на лицензионната територия на ЕРМ Запад в Западна България, в направление „Електроенергетика“.

Цели:

 • Предоставяне на възможност на студентите да продължат обучението си по специалността.
 • Поставяне на студентите в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им.
 • Мотивиране за повишаване качеството на образователния процес и нивото на квалификация.
 • Предоставяне на възможност за реализация на студентите на лицензионната територия на ЕРМ Запад.

Участници в конкурса:

В конкурса „Енергия за бъдещето“ за студенти могат да участват всички студенти от технически висши учебни заведения на територията на Западна България, които са взели участие в някое от предходните издания на състезанието „Енергия за бъдещето“ за ученици (предишно наименование „Стани стипендиант на ЧЕЗ“), стажантската програма на Електрохолд (предишно наименование „Стажантска програма на ЧЕЗ“ или Академия „Енергия за бъдещето“ (предишно наименование „ЧЕЗ Академия“).

Ресурсно осигуряване на състезанието:

 • „Електрохолд България“ ЕООД финансира в рамките на утвърден бюджет дейностите, свързани с организацията и провеждането на конкурса.
 • Компанията предоставя еднократна стипендия на до 3 (трима) студенти, класирани на конкурсен принцип.

Критерии за кандидатстване:

 1. Студенти, редовно обучение, в квалификационна степен бакалавър или магистър, обучаващи се в техническите висши учебни заведения на лицензионната територия на ЕРМ Запад в Западна България в направление електроенергетика, след завършен първи семестър;
 2. Общ успех от предходния семестър – равен или по-висок от много добър 4,50.
 3. Участие в някое от изданията на  състезанието „Енергия за бъдещето“, Стажантската програма на Електрохолд или Академия „Енергия за бъдещето“, което се доказва със съответните сертификат или служебна бележка.
 4. Мотивация за развитие в областта на електроенергетиката и личностни качества – умения за работа в екип, комуникативност, желание за личностно и професионално развитие.

Етапи на конкурса:

Подборът се извършва на два етапа:

 1. Оценка по документи
 2. Събеседване (до него се допускат само успешно преминалите първия етап).

Документи за кандидатстване:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен на сайта на програмата „Енергия за бъдещето“ (energyforthefuture.electrohold.bg) в секция „Студенти“.
 2. Удостоверение от университета  за общ успех от предходния семестър или извлечение от валидна университетска информационна система.
 3. Мотивационно писмо, съдържащо следната информация:
 • Кратко описание на опит/стаж, интереси и извънучебни дейности/проекти.
 • Причини, поради които студентът кандидатства за стипендия по програмата на Електрохолд.
 • Мотивация за обучение и развитие в областта.
 1. Сертификат/служебна бележка за участие в състезанието „Енергия за бъдещето“, Стажантската програма на Електрохолд или в Академия „Енергия за бъдещето“;

Комплектът от документи трябва да бъде изготвен изцяло на български език.

Документите се  подават до 30.09.2022 г. през бутон Кандидатстване (вижте по-горе). Всеки кандидат ще получи потвърждение по имейл при успешно подаване на документите.

Лице за контакт от страна на „Електрохолд България“ ЕООД:

Име:  Ралица Димитрова Янева

Телефон: 0892278066

Имейл: ralitsa.yaneva@electrohold.bg; careers@electrohold.bg 

Оценяване на кандидатите:

Оценяването се провежда между 03.10.2022 г. и 14.10.2022 г., протичайки на два етапа*:

 1. Подбор по документи – до 03.10.2022 г.

Всички кандидати ще получат обратна връзка дали преминават във втория етап – събеседване.

 1. Събеседване с кандидата – до 14.10.2022 г.

Всички кандидати, преминали първия етап, ще получат покана за датата и часа на срещата с комисията по подбор.

 1. Класиране и обявяване на резултатите – 21.10.2022 г.
 2. Награждаване – до 28.10.2022 г.

*Възможно е графиците да претърпят промени, а събеседването да се проведе онлайн в зависимост от мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус в Република България.

Сключване на договор за стипендия:

„Електрохолд България“ ЕООД предоставя стипендии на до трима студенти, преминали успешно етапите на оценка.

Договорът за стипендия се сключва за целия период на обучението в квалификационна степен бакалавър и магистър. Сумата за съответната учебна година се изплаща еднократно. Потвърждаването на стипендията се извършва чрез доказване на успеха на студента, който следва да е по-голям или равен на заложения в договора между студента и „Електрохолд България“ ЕООД. В замяна на получената финансова подкрепа студентът се задължава да участва в стажовете и практиките, предложени му от компаниите от Групата Електрохолд в България за период от 2 (две години) след завършване на образованието си.

Допълнителни активности:

 • Ментор от Електрохолд по време на целия период на стипендията;
 • Участие в стажантската програма на компаниите от Групата Електрохолд в България;
 • Възможност за професионална реализация в компаниите от Групата Електрохолд в България.

 

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Успешнa регистрация за конкурс

Кандидатстване

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Автобиография *

Възможни файлове за прикачване- doc, docx, pdf, jpg

Максимален размер на файл - 10MB

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png
Невалиден формат, моля прикачете отново.
https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Мотивационно писмо *

Възможни файлове за прикачване- doc, docx, pdf, jpg

Максимален размер на файл - 10MB

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png
Невалиден формат, моля прикачете отново.
https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Уверение за успех *

Възможни файлове за прикачване- doc, docx, pdf, jpg

Максимален размер на файл - 10MB

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png
Невалиден формат, моля прикачете отново.

Политика за личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Задача за кандидати

Своята задача може да намерите в прикачените файлове долу.

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Успешно изпращане на задача

Изпращане на задачи

Тук може да изпратите задача за кандидати за стипендия. Моля, въведете своя персонален код и прочетете описанието на поставената задача.

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Задачи с решение *

Възможни файлове за прикачване- doc, docx, pdf, jpg

Максимален размер на файл - 10MB

0/5
https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png
Невалиден формат, моля прикачете отново.

Резултати

Тук може да проверите дали сте сред одобрените кандидати за стипендия. Моля, въведете своя персонален код за проверка на резултатите:

Резултат

Резултатите са в процес на преглеждане

Резултатите са в процес на преглеждане - кратко описание