ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Социална стипендия

„ЕНЕРГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“ ЗА СИРАЦИ И ПОЛУСИРАЦИ

СЪВМЕСТНО С ФОНДАЦИЯ „СИРАК“

РЕГЛАМЕНТ 2023/2024

 

„Електрохолд България“ ЕООД (по-нататък само „Електрохолд България“), съвместно с фондация „Сирак“ (по-нататък „Фондацията“), предоставя стипендии на ученици – сираци и полусираци, обучаващи се в професионални  гимназии в направление „електроенергетика“, разположени на лицензионната територия на „ЕРМ Запад“ АД в Западна България. Отношенията между Фондацията и Електрохолд България са оформени в рамков договор в съответствие с действащото законодателство.

 

Цели:

 • Предоставяне на възможност на ученици – сираци или полусираци, да завършат обучението си по специалност в направление „електроенергетика“ в партньорска професионална гимназия на територията на Западна България.
 • Финансова подкрепа за образованието на ученици – сираци или полусираци.
 • Поставяне на учениците в конкурентна среда с цел стимулиране на развитието им чрез участието им в стажантските програми на Електрохолд България.
 • Предоставяне на възможност за професионална реализация на учениците на лицензионната територия на „ЕРМ Запад“ АД в България.

 

Участници в конкурса:

В конкурса „Енергия за бъдещето“ за сираци и полусираци могат да участват всички ученици, загубили един или и двамата си родители, които се обучават в професионални гимназии с профил „електроенергетика“ на територията на Западна България

Стипендията се предоставя на конкурентен принцип. Тя е в размер на 130 (сто и тридесет) лв. месечно, или 1560 (хиляда петстотин и шестдесет) лв. за 12 месеца, считано от началото на съответната учебна година. Стипендията се изплаща до края на месеца, в който лицето, което я получава, завърши средното си образование. За нуждите на настоящия регламент за „месец на завършване на средното образование“ се счита този, в който приключва вторият учебен срок за съответната учебна година съгласно официалния календар на Министерството на образованието на Република България. Сумите се изплащат ежемесечно през учебната година въз основа на академичния резултат от предходния срок, който не трябва да е по-нисък от много добър 4,50, и представените в рамките на кандидатстването документи.

 

Условия за кандидатстване:

За стипендията могат да кандидатстват ученици – сираци или полусираци, редовна форма на обучение, обучаващи се в професионална гимназия на лицензионната територия на „ЕРМ Запад“ АД в Западна България в направление „електроенергетика“. Те трябва да имат общ успех от предходния срок, равен или по-висок, от много добър 4,50. Подборът се извършва чрез оценка по документи от съвместна комисия между представители на фондация „Сирак“ и „Електрохолд България“ ЕООД. 

 

Подбор:

Всеки участник може да провери дали е одобрен за стипендиант на сайта на фондация „Сирак“ https://sirakfond.webnode.com/

 

Документи за кандидатстване:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване, чиято бланка може да бъде намерена на сайта на фондация „Сирак“ на адрес https://sirakfond.webnode.com/, както и на сайта energyforthefuture.electrohold.bg/bg/.
 2. Декларация във връзка с условията за кандидатстване;
 3. Мотивационно писмо, съдържащо следната информация:
  • кратко описание на интересите и извънучебните дейности/проекти;
 • причини, поради които ученикът кандидатства за стипендия по програмата на Електрохолд.
 • мотивация за обучение и развитие в областта.
 1. Препоръка от преподавател, включваща:
 • кратко описание на позицията на препоръчващия, предмет/и, по които е преподавал на кандидата и тяхната продължителност;
 • причини, поради които го препоръчва.

 

Документите се  изпращат до 05.10.2023 г. на фондация „Сирак“:

Лице за контакт:  Маргарита Матева-Йорданова

Телефон: 0888959706

Имейл:  fondaciasirak@gmail.com

 

Оценяване на кандидатите:

 1. Оценяването се провежда между 09.10.2023 г. и 20.10.2023 г. от комисия, съставена от представители на фондация „Сирак“ и на „Електрохолд България“ ЕООД, въз основа на декларираните данни във формуляра за кандидатстване.
 2. Класиране – 27.10.2023 г.
 3. Обявяване на резултатите  – 30.10.2023 г.

 

Сключване на договор за стипендия:

Всяка година комисията определя по един нов стипендиант, преминал успешно подбора. При сключване на договора за стипендия с „Електрохолд България“ ЕООД се представят документи за преглед, а именно Уверение от гимназията за общ успех от предходния срок или диплома за основно образование (в оригинал) и копие от Акт за смърт на родител/и (копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ или оригинал). За извършения преглед се съставя констативен протокол, а документите се връщат на лицето. Договорът за стипендия се сключва за целия период на обучението в гимназиален курс. Сумата за съответната учебна година се изплаща ежемесечно, считано от началото на учебната година. Потвърждаването на стипендията се извършва чрез доказване на успеха на ученика, който следва да е по-висок или равен на заложения в договора между ученика и „Електрохолд България“ ЕООД. Ученикът получава възможност да участва в стажове и практики, предложени му от компаниите от Групата Електрохолд по време на обучението си и за период от 2 (две години) след завършване на образованието си.

 

Допълнителни активности:

 • Участие в стажантската програма на компаниите от Групата Електрохолд. Работа с ментор.
 • Възможност за професионална реализация в компаниите от Групата Електрохолд.

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

success image

Успешнa регистрация за конкурс

Кандидатстване

Политика за личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Социална стипендия

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Успешно изпращане на задача

Социална стипендия

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Задачи с решение *

Възможни файлове за прикачване- doc, docx, pdf, jpg

Максимален размер на файл - 10MB

0/5
https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png
Невалиден формат, моля прикачете отново.

Социална стипендия

Резултат

Резултатите са в процес на преглеждане

Резултатите са в процес на преглеждане - кратко описание