ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Състезание "Енергия за бъдещето" за ученици

РЕГЛАМЕНТ*
НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
„ЕНЕРГИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“ ЗА УЧЕНИЦИ
2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА


Състезанието по електроенергетика „Енергия за бъдещето“ се провежда за ученици от профе-сионалното направление „Електротехника и енергетика“. В него могат да участват професионал-ните гимназии на лицензионната територия на електроразпределителната мрежа „ЕРМ Запад“ ЕАД в страната (обхваща следните административни области: София-град, София област, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Перник, Кюстендил и Благоевград), в които се осъществява обуче-ние по специалностите на професиите „Електротехник“ и „Електромонтьор“ от Списъка на профе-сиите за професионално образование и обучение.

1. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1.1. Състезанието по електроенергетика „Енергия за бъдещето“ за ученици е ежегодно и се провежда с цел:
– предоставяне възможност на учениците от професионалните гимназии за демонстриране на придобити знания и практически умения;
– мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на образовател-ния процес в училищата;
– поставяне на учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в об-ластта на електроенергетиката;
– осигуряване на условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участи-ето им в състезателни прояви в национален мащаб;
– създаване на условия за творчески контакт между учители и ученици от сродни профе-сионални гимназии.
1.2. Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват в партньорство между Министерството на образованието и науката (МОН) и „Електрохолд България“ ЕООД.

2. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
2.1. В състезанието могат да участват ученици от ХІІ клас в дневна форма на обучение от професионалните гимназии, намиращи се на лицензионната територия на „ЕРМ Запад“ в страната, обучаващи се по специалностите от професиите „Електротехник“ и „Елект-ромонтьор“.
2.2. Всяка година „Електрохолд България“ ЕООД отправя официална покана за участие до професионалните гимназии, в които се изучават специалности от посочените професии и се намират в лицензионната територия на „ЕРМ Запад“ – областите София-град, София област, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Перник, Кюстендил и Благоевград.

3. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
3.1. „Електрохолд България“ ЕООД организира и финансира в рамките на утвърден бюджет следните дейности от състезанието:
3.1.1. Разработване на конкурсните задачи;
3.1.2. Оценяване на писмените работи от членовете на оценителната комисия;
3.1.3. Обезпечаване на работните места за финалния кръг от конкурса;
3.1.4. Официално връчване на наградите на победителите от националния кръг на състезанието.
3.2. МОН чрез дирекция „Професионално образование и обучение“:
3.2.1. Координира взаимодействието между регионалните управления на образованието (РУО), професионалните гимназии и „Електрохолд България“ ЕООД;
3.2.2. Съдейства за определяне на място за провеждане на национален кръг от състезанието;
3.2.3. Участва в церемонията по официалното връчване на наградите на победителите от наци-оналния кръг.
3.3. Награден фонд, осигурен от „Електрохолд България“ ЕООД
3.3.1. Участниците в класираните отбори на първите три места от националния кръг получават индивидуална стипендия за втория учебен срок на съответната учебна година.
3.3.2. Класираните участници от шестте отбора в националния кръг получават препоръки за прием в: Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет – София; Техническия университет – София; Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София.
3.3.3. Всички участници в националния кръг получават сертификат за участие.
3.4. Награден фонд, осигурен от МОН
Всички участници в националния кръг получават удостоверение за участие.

4. ЕТАПИ НА КОНКУРСА
Състезанието за ученици по електроенергетика „Енергия за бъдещето“ от професионалното направление „Електротехника и енергетика“ се провежда в три кръга: училищен, регионален и на-ционален, съобразно график, определен със заповед на министъра на образованието и науката.
    4.1. Първи кръг – УЧИЛИЩЕН
Участват всички ученици от XII клас на посочените по-горе професионални гимназии, които се намират на лицензионната територия на дружеството, регистрирали се в сайта на състезанието (https://energyforthefuture.electrohold.bg/bg/sstezaniya/stani-stipendiant-na-elektrohold-za-uchenici/).
Участниците, заели първите две места от всяка гимназия на базата на постигнат индивидуален резултат, сформират отбор, с който професионалната гимназия кандидатства за допускане до реги-оналния кръг на състезанието.
    4.2. Втори кръг – РЕГИОНАЛЕН
    4.2.1. Провежда се в три региона – централен, северен и южен на територията на Западна Бъл-гария.
    4.2.1. Професионалните гимназии, в които е проведен първият кръг, се групират в трите реги-она в зависимост от местоположението си и общия брой участници, така че да бъде спа-зен принципът за равномерен брой участници във всеки регион. Всички класирали се за регионалния кръг гимназии получават предварително уведомление за графика и мястото на провеждане.
    4.2.2. Конкурсните задачи на учениците от класираните на училищно ниво отбори се оценяват и във всеки регион се определят за участие до шест отбора с по двама ученици. Ако броят на гимназиите надвишава 18, екипът на състезанието си запазва правото да ги преразпредели равномерно.
    4.2.3. На базата на отборен резултат, след оценяване на конкурсните задачи от трите региона, се излъчват шест отбора – победители (по два отбора от регион).
    4.3. Трети кръг – НАЦИОНАЛЕН
Участват шестте отбора, класирани от регионалния кръг.|


5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
5.1. Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват от „Електрохолд Бъл-гария“ ЕООД, РУО, директорите на училища – домакини, учители, преподаващи в спе-циалностите по професиите „Електротехник“ и „Електромонтьор“.
5.2. Регламентът и графикът за провеждане на състезанието се обявяват за всяка учебна го-дина на интернет страницата на МОН (https://mon.bg/bg/16), както и на интернет страни-цата https://energyforthefuture.electrohold.bg/bg/.
5.2.1. Директорите на професионалните гимназии, чиито ученици ще участват в конкурса, се информират за условията от организаторите, както и могат да получат информация за участие чрез РУО и МОН.
5.2.2. Информация за регламента и графика за провеждане на състезанието се публикуват и на електронната страница на състезанието в интернет – https://energyforthefuture.electrohold.bg/bg/.
5.3. Желаещите да участват в състезанието ученици се регистрират в сайта на състезани-ето https://energyforthefuture.electrohold.bg/bg/ до края на ноември за съответната година.
5.3.1. Всяка обработка на лични данни в дейностите и процесите, описани в настоящия доку-мент, е в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, регламенти-раща обработката на лични данни и съобразно правилата за провеждане на състезанията, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката.
Директорът на всяка професионална гимназия, приела да се включи в състезанието, до 30 ноември на съответната година, изпраща до „Електрохолд България“ ЕООД потвърж-дение за участие и прилага списък с учениците, изявили желание и регистрирани в сайта на състезанието.
5.3.2. Право на участие в състезанието имат всички желаещи ученици от ХІІ клас в дневна форма на обучение от професионалните гимназии, намиращи се на лицензионната тери-тория на „ЕРМ Запад“ в страната, обучаващи се по специалностите от професиите „Елек-тротехник“ и „Електромонтьор“.
5.3.3. Ученик, на когото е наложена санкция по Закона за предучилищното и училищното об-разование „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго учи-лище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендията, получена по т. 3.3.1. от този регламент.
5.4. При възникване на крайна необходимост (заболяване или други събития) от замяна на един или повече титуляри от съответен отбор същите се заменят последователно с уче-ниците, класирали се на следващите поредни позиции в училищния кръг. Промяната става с писмено заявление от директорите на съответните професионални гимназии до МОН и „Електрохолд България“ ЕООД в срок от три дни преди съответния кръг (регио-нален или национален). В заявлението се посочват причините за промяната и се прилагат документи, доказващи възникналите обстоятелства.
5.5. За осигуряване на прозрачност и обективност в състезанието при провеждането му и при оценката на знанията и уменията на участниците, придобити по време на обучението им по професията, се сформират следните комисии:
5.5.1. Комисия за организиране и провеждане на състезанията – организира провеждането на състезанията и разработва конкурсните задачи за съответния кръг.
5.5.2. Оценителна комисия (за проверка на състезателните работи) – оценява представянето на участниците в състезанието и присъства по време на съответния кръг от надпреварата и следи за коректното й протичане.

5.6. Провеждане на училищния кръг от състезанието
5.6.1. Конкурсната задача в училищния кръг представлява решаване на тест в уеб базирана сис-тема. Тестът включва затворени въпроси, изготвени на базата на учебния материал за ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас на специалностите от професиите „Електротехник“ и „Електромонтьор“.
5.6.2. Тестът протича online на адрес, посочен от „Електрохолд България“ ЕООД. Времето за решаване на теста е 45 минути.
5.6.3. Всеки ученик самостоятелно решава конкурсния тест. На базата на индивидуален резул-тат се извършва класиране. В класацията се включват всички състезатели, постигнали резултати от решаването на теста над 46% (включително).
5.6.4. Оценяването на всяка писмена работа се извършва автоматично в момента на провеж-дане на теста.
5.6.5. Участниците, заели първите две места от всяка гимназия на базата на постигнатия инди-видуален резултат, формират отбор, с който училището участва в регионалния кръг.
5.6.6. В срок до 10 работни дни от състезателния ден оценителната комисия изготвя:
– протокол за оценките на явилите се ученици;
– протокол за класираните за регионалния кръг участници и техните резултати.
5.7. Провеждане на регионалния кръг на състезанието
5.8.1. Конкурсните задачи са две:
– задача А: теоретичен тест със затворени въпроси;
– задача Б: електротехническа задача.
5.8.2. Време за изпълнение на задачите:
– на задача А – 30 минути;
– на задача Б – 2 астрономически часа.
5.8.3. Учениците самостоятелно решават задачи А и Б.
5.8.4. Отборната оценка е средноаритметична на индивидуалните оценки на двамата ученици от съответната гимназия.
5.8.5. Регионалният кръг от състезанието се провежда в три гимназии, предоставили домакин-ство, като класирането е между училищата в съответния регион – северен, централен и южен на лицензионната територия на „ЕРМ Запад“.
5.9. Провеждане на националния кръг от състезанието
5.9.1. Училищата предоставят справка за успеха на класираните за националния кръг ученици от обучението им по специалностите за професиите „Електротехник“ и „Електромон-тьор“ – за всички завършени срокове (модули) до момента на провеждане на конкурса.
5.9.2. Конкурсната задача на национално ниво е с практическа насоченост. Тя се провежда в условия, съобразени с техническата безопасност и с материали, осигурени от „Електро-холд България“ ЕООД.
5.9.3. Изпълнението на конкурсната задача е отборно.
5.9.4. Максималната продължителност на времето за изпълнение на задачата се определя в заданието, изготвено от комисията.


6. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
6.1. Всяка вярно решена задача в училищния (първи) кръг носи на участника по една точка. Общият брой на задачите е 60. Оценяването се извършва автоматично в момента на про-веждане на теста. В срок до 10 работни дни от състезателния ден изпитната комисия изготвя протокол на класираните участници с постигнатите от тях индивидуални резул-тати и времето, за което са решили задачите. Класирането се извършва на база на комби-нация от сбор точки и време за решаване на задачите. Обобщен списък с индивидуалните резултати на учениците от всяко училище се изпраща на координатор от съответното училище.
6.2. Оценяването на конкурсните задачи във втори кръг се извършва по скала от 0 до 60 точки.
6.2.1. Оценяването на работите по задача А се извършва от членовете на оценителната комисия по точкова система, където всеки верен отговор получава по 1 точка, а всеки грешен – 0 точки.
6.2.2. Оценяването на задача Б се извършва от членовете на оценителната комисия съгласно предварително предоставените към задачата критерии за оценка, където успешното ре-шаването на всеки един компонент от задачата носи конкретна стойност.
6.2.3. Крайният резултат на всеки отбор, участващ в регионалния кръг на конкурса, се формира като средноаритметична стойност от сборуваните резултати от задачи А и Б на съотбор-ниците от участващите гимназии. На базата на този резултат се извършва класиране по региони, излъчват се по два отбора от региона – общо 6 отбора, които продължават в трети кръг на конкурса. Обобщен списък с индивидуалните резултати на учениците от всяко училище се изпраща на координатор от съответното училище.
6.3. В трети кръг оценяването на конкурсните работи се извършва на база на критерии, опре-делени от оценителната комисия и в зависимост от сложността и характера на поставе-ната задача. Максималният брой точки е 100.
6.3.1. Всеки член на оценителната комисия оценява изпълнението на практическото задание от екипите и нанася оценките си в карта за оценка. Резултатът от конкурсната задача на всеки отбор се определя на заседание на комисията.
6.3.2. Крайното класиране на отборите се формира от резултатите, получени на финалния кръг, и от средния успех на учениците, посочен в справка, представена от съответното учи-лище.
6.3.3. На базата на крайната оценка се извършва класиране на отборите и се определят стипен-диантите на „Електрохолд България“ ЕООД.


* Регламентът на състезанието може да бъде променян въз основа на указания от Министерството на образо-ванието и науката във връзка с промени в епидемичната обстановка

success image

Успешнa регистрация за конкурс

Кандидатстване

Политика за личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Стипендия за ученици

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Успешно изпращане на задача

няма

https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png

Задачи с решение *

Възможни файлове за прикачване- doc, docx, pdf, jpg

Максимален размер на файл - 10MB

0/5
https://electrohold.bg.sales/media/images/Search_results.original.png
Невалиден формат, моля прикачете отново.

няма

Резултат

Резултатите са в процес на преглеждане

Резултатите са в процес на преглеждане - кратко описание